A pre-filter process during the whole water treatment line.
Nội dung trống
Những yếu tố nào có thể được gỡ bỏ?

Bộ lọc nước công nghiệp cấp Snowate trong các lĩnh vực nước thương mại, công nghiệp và thương mại loại bỏ những điều sau:

  • Trầm tích & đục
  • Sắt và mangan
  • Mùi vị khó chịu
  • Mùi
  • Hạt lơ lửng
  • Màu không mong muốn
  • Clo
Chứa